ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước thềm Đại hội Đảng

Ngày đăng 21/02/2020 | 12:24  | Lượt xem: 2
Thời điểm Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đang bắt đầu, để đại hội Đảng thành công các cấp ủy, tổ chức đảng nhất là người đứng đầu phải nêu cao vai trò trách nhiệm làm tốt...

Phòng và chống biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước

Ngày đăng 20/07/2019 | 11:23  | Lượt xem: 23
Ra sức xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước ta là một trong những âm mưu thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Phòng,...

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền được thông tin của người dân

Ngày đăng 20/07/2019 | 11:21  | Lượt xem: 11
Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam chú trọng, bởi đây là một trong những quyền cơ bản của con người.

Sự "độc lập giả tạo" của báo chí phương Tây

Ngày đăng 20/07/2019 | 11:20  | Lượt xem: 23
"Nhà báo độc lập, nhà báo tự do" là những khái niệm nhiều năm nay các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn ca ngợi, cổ súy. Vậy bản chất vấn đề là gì? xin...

Tăng cường công tác phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay

Ngày đăng 18/02/2019 | 09:30  | Lượt xem: 34
Nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc hại, bịa đặt, vu cáo...

Đập tan âm mưu lợi dụng chính sách đối với người có công của các thế lực thù địch

Ngày đăng 18/02/2019 | 09:27  | Lượt xem: 37
Trong thời gian qua, đã xuất hiện một số cá nhân lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với người có công, mạo danh, lợi dụng tên tuổi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,...

Không thể xuyên tạc bản chất chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo

Ngày đăng 18/10/2018 | 12:57  | Lượt xem: 65
Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc...

Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": Cảnh giác với những phương thức, thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 18/10/2018 | 12:55  | Lượt xem: 62
Nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận trong đời sống tinh thần của xã hội...

"Sự sa đọa ngụy trang dưới lớp vỏ của điều thiện"

Ngày đăng 18/10/2018 | 12:51  | Lượt xem: 49
Thực tế, nhiều năm qua, đất nước không ngừng lớn mạnh, uy tín trên trường quốc tế ngày càng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ gìn và củng cố. Ðạt được điều này có phần đóng góp tích cực...

Từ "óc địa phương" tới "lợi ích nhóm": Phòng và chống

Ngày đăng 18/10/2018 | 12:49  | Lượt xem: 52
Óc địa phương, óc bè phái, địa phương chủ nghĩa và tư duy nhiệm kỳ, tự diễn biến, tự chuyển hóa, lợi ích nhóm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đó là các chứng bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Để phòng...

Giá trị và hiện tượng "ngụy giá trị" trong đời sống của người Việt hiện nay

Ngày đăng 18/10/2018 | 12:43  | Lượt xem: 43
Cùng với quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông, hệ giá trị văn hóa dân tộc cũng trở thành nền tảng, sức mạnh tinh thần giúp dân tộc vượt qua những sóng gió, trở ngại, đánh thắng...

Tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Ngày đăng 18/10/2018 | 12:39  | Lượt xem: 35
Văn học, nghệ thuật là một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội thường xuyên lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Vì thế, nhận diện và tăng cường...

Tự do tư tưởng: Từ khát vọng đến thực tiễn sinh động ở Việt Nam

Ngày đăng 18/10/2018 | 12:37  | Lượt xem: 29
Tự do tư tưởng là quyền cơ bản của con người đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc khẳng định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế năm 1948. Hiến pháp 2013 của Việt Nam cũng khẳng định điều này. Tuy...

Nhận thức đúng về dân chủ ở Việt Nam để không mắc mưu kẻ xấu

Ngày đăng 18/10/2018 | 12:36  | Lượt xem: 27
Do nhận thức chưa đầy đủ, không rõ ràng nên một bộ phận người dân lợi dụng dân chủ để yêu cầu, đòi hỏi không chính đáng, không đúng pháp luật, coi thường kỷ cương, phép nước, thậm chí bị các thế...

“Bả độc” thông tin trên mạng: Thách thức đối với công tác tư tưởng

Ngày đăng 18/10/2018 | 12:35  | Lượt xem: 32
Trong bối cảnh hiện nay, "bả độc" thông tin thật sự là một thách thức lớn đối với công tác tư tưởng, bởi tốc độ lan truyền nhanh chóng và tác hại lớn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của nó đến nhận...