Văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
02/BC-HĐND báo cáo kết quả hoạt dộng HĐND phường Gia thụy tháng 01 Năm 2017 23/01/2017
01/BC-HĐND V/v báo cáo kết quả kỳ họp thứ III - HĐND phường Gia THụy III nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/01/2017
01/BC-HĐND V/v báo cáo kết quả kỳ họp thứ III - HĐND phường Gia THụy III nhiệm kỳ 2016 - 2021 23/01/2017
02/KH-HĐND Kế hoạch tiếp công dân của TTHĐND, các tổ đại biểu HĐND 6 tháng đầu năm 2017 06/01/2017
01/TB-TTHĐND Thông báo lịch tiếp công dân của thường trực HĐND và dại biểu HĐND phường quý I năm 2017 06/01/2017
01/HĐND v/v tổ chức tiếp xúc cử tri của trước kì họp thứ III - đại biểu HĐND Phường khóa III 04/01/2017
05/HĐND Công văn số 05/HĐND ngày 17/02/2016 của Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Gia Thụy nhiệm kỳ 2016 - 2021 17/02/2016
04/HĐND Công văn số 04/HĐND ngày 02/02/2016 của Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy về việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Gia Thụy nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/02/2016